Chuyên viên nghiên cứu Bảo vệ Thực vật08/11/2016 | AT : 14:32:17

-Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về sâu, bệnh, cỏ dại và các biện pháp phòng trừ tiên tiến phù hợp với từng điều kiện sản xuất cụ thể. -Tham gia viết các chuyên đề về lĩnh vực bảo vệ cây mía. -Tổ chức quản lý, giám sát thực hiện các nghiên cứu được giao. -Tập huấn nhân viên nông nghiệp các công ty

Chuyên viên nghiên cứu Giống11/08/2016 | AT : 14:33:59

- Thực hiện các khảo nghiệm về giống mía - Viết báo cáo thí nghiệm - Xây dựng đề cương, chi phí các thí nghiệm giống mía - Thực hiện, theo dõi số liệu, báo cáo kết quả và khuyến cáo