Phòng nuôi cấy mô24/11/2014 | AT : 15:17:52

Phòng nuôi cấy mô tại trung tâm được đầu tư với quy mô tổng diện tích dãy phòng làm việc là 65 m2 bao gồm 2 phòng cấy vô trùng có diện tích 15 m2, 1 phòng pha môi trường có diện tích 25 m2 và 1 phòng tăng trưởng có diện tích 25 m2