Các kỹ thuật tưới mía24/11/2014 | AT : 09:55:50

Mía là cây trồng cạn nhưng lại rất cần nước. Nước chiếm trên 70% khối lượng cây mía thu hoạch. Ruộng mía được cung cấp đủ nước, cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất nông nghiệp cao. Ngựợc lại, ruộng mía thiếu nước, khô hạn cây phát triển kém, năng suất thấp, có khi chỉ bằng phân nửa ruộng có