Bệnh trắng lá mía24/11/2014 | AT : 15:28:45

Bệnh trắng lá mía được tìm thấy đầu tiên ở Thái Lan năm 1950. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng ở Thái Lan và có đặc điểm tương tự với bệnh chồi cỏ (GSD) và bệnh chồi cỏ xanh (GGSD). Ba loại bệnh này do Phytoplasma gây ra, xuất hiện phổ biến ở vùng Đông Nam Á.