Dịch vụ tư vấn chuyên môn01/01/1900 | AT : 09:13:35

Trung Tâm Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công (SRDC) là đơn vị chính đảm nhận công tác tư vấn về kiến thức, nghiên cứu & chuyển giao công nghệ kỹ thuật ứng dụng sản xuất mía đường cho các Công ty thành viên ngành đường trực thuộc Tập đoàn TTC.