Phòng phân tích đất11/07/2014 | AT : 10:07:15

Chính thức hoạt động từ tháng 04/2013, Phòng phân tích đất và khuyến cáo phân bón với diện tích 150m2 được đầu tư quy mô theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế được áp dụng tại nhiều phòng thí nghiệm ở Việt Nam và nước ngoài.