Thông tin về cổ đông sáng lập

24/11/2014 | AT : 10:29:44

Công ty Cổ Phần Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công được thành lập vào tháng 04 năm 2013 bởi:

1. Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa

2. Công Ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

3. Công Ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

4. Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai

Tổng số vốn điều lệ là: 30 tỷ đồng

Đại diện: GS.TS. VÕ-TÒNG XUÂN              Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

 

Hình ảnh CBNV tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng mía đường Thành Thành Công

 

 

 

 

Đang câp nhât